4. Interne organisatie/
4. overige taken NOC*NSF

nocnsf_logo_fc_rgb.png (copy1)
mouse_down_white.png

De kerntaak belangenbehartiging draagt bij aan het (kunnen) bereiken van onze sportparticipatie- en topsportambities. Deze taak kent een aantal dimensies:

  • Representatie: internationale en nationale vertegenwoordiging
  • Beïnvloeding/lobby op drie niveaus:
  • Internationaal (IOC, IPC, ANOC, EOC, EU, IF’s met sportbonden)
  • Nationaal (kabinet, politiek, departementen, maatschappelijke organisaties)
  • Regionaal/lokaal (provincies, gemeenten)

Accountmanagement
NOC*NSF en de bonden zijn in 2020 gestart samen te werken aan de grote strategische thema’s en programma’s: Sportagenda 2020+, Vereniging 3.0 en Veranderagenda, operationalisering deelakkoorden Sportakkoord, commerciële propositie van de sport enz. De drie accountmanagers hadden de rol om te makelen, schakelen en te verbinden in het complexe samenwerkingsveld van de vereniging NOC*NSF.

Door corona hebben de accountmanagers deze rol volledig ingezet op de crisissituatie en de gerelateerde thema’s: door het dagelijks informeren van de leden over de laatste corona-actualiteit en -maatregelen, via deelname aan het Crisis Management Team Sport en andere platformen, als meldpunt voor vragen, door informatie op te halen bij en het adviseren van bonden, door knelpunten van bonden en clubs te adresseren, via het inrichten van een Teamsomgeving en platformen, enzovoorts.

Daarnaast heeft accountmanagement eerstelijnsondersteuning geboden op strategische, bestuurlijke en bedrijfsmatige vragen en vormde zij de schakel naar specialisten binnen NOC*NSF.

Contacten
In 2020 is het aantal ontmoetingen geïntensiveerd en deze vonden vooral online plaats. In januari was er nog één live Meet-up dag, maar vanaf maart verliepen alle ontmoetingen online: drie overleggen voor ’kleine bonden’ (het KBO), bij aanvang van de coronaperiode een wekelijks BDO (overleg bondsdirecteuren waarbij ook de voorzitters van kleine bonden uitgenodigd zijn) en later een ritme van iedere twee weken een uur online overleg.

De accountmanagers hebben vanaf maart dagelijks en later 2 à 3 keer per week een corona-update per mail naar de bonden verstuurd, de zogeheten AM Update Berichtgeving NOC*NSF - Corona. In totaal zijn er negentig AM Updates verstuurd in 2020.

De dagelijkse contacten tussen de sportbonden en NOC*NSF intensiveerden als gevolg van de coronapandemie op alle niveaus sterk. NOC*NSF pakte de ondersteunende, dienstverlenende en belangenbehartigende rol naar ieders tevredenheid op. Daarnaast vonden de reguliere accountgesprekken en contactmomenten (minimaal één keer per kwartaal) plaats.

Continue verbetering dienstverlening
Binnen NOC*NSF denken accountmanagers mee, brengen het perspectief van bonden in en adviseren in een procesaanpak. Daarnaast monitort accountmanagement de ledentevredenheid en wil zij een belangrijke schakel zijn in een continue verbetering van de dienstverlening van NOC*NF aan haar leden.

De accountmanagers werkten mee aan de Verenigingsconferentie en waren in 2020 tevens liaison en projectleider vanuit NOC*NSF voor één of meerdere projecten gericht op samenwerking, organisatieontwikkeling en/of ons verenigingsbeleid: Shared Service Sport, Slagvaardig Organiseren Sport, Equiperen Sportbonden, Bestedingsplan 2020 en de Veranderagenda.

Optimalisatie ledencommunicatie
In 2020 heeft accountmanagement de ledencommunicatie verder geoptimaliseerd: coördinatie van een Outlook-kalender met alle georganiseerde NOC*NSF-bijeenkomsten, eindredactie van onze ledennieuwsbrief, het inrichten en de verdere doorontwikkeling van een specifiek ‘voor bonden’-deel op de vernieuwde website nocnsf.nl en adviserend in de overige deelprojecten van de ledencommunicatie als inventarisatie van de nieuwsbrieven en de platformen van NOC*NSF.

Interesse in lidmaatschap
Tot slot kunnen we melden dat er in 2020 door meerdere bonden/sporten interesse is getoond in een lidmaatschap bij NOC*NSF. Dit heeft nog niet geleid tot nieuwe (aspirant) lidmaatschappen.

4.2. Kerntaak Belangenbehartiging

closeorange_3.png (copy3)

#wewinnenveelmetsport

jaarverslag 2020