nocnsf_logo_fc_rgb.png (copy1)

jaarverslag 2020

mouse_down_white.png

#wewinnenveelmetsport

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve8.5008.5008.500
Wettelijke reserves631398131
Herwaarderingsreserve19.59919.59919.599
Algemene reserve7.5019.5499.331
Bestemmingsreserve Loterijgelden22.60022.60022.600
Bestemmingsreserve Bestedingsplan5.1103.6983.739
Overige bestemmingsreserves11.87110.97211.584
Bestemmingsfondsen      54      54      54
75.86775.37075.538
VOORZIENINGEN
Jubileumverplichtingen326312285
Latente belastingen1.2531.3031.440
Overige voorzieningen      29      87    203
1.6081.7021.928
LANGLOPENDE SCHULDEN
Investeringssubsidies487731975
Leaseverplichtingen4.7355.4356.123
Hypothecaire leningen3.4283.5813.886
Overige leningen12.50013.00013.500
Vooruitontvangen gelden00100
Egalisatiereserve Topsport    1.577    2.434    1.673
22.72825.18126.257
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopend deel langlopende
schulden
1.7541.8371.918
Onderhanden projecten12.12010.5915.666
Belastingen en sociale verzekeringen2.011732797
Pensioenen2524033
Crediteuren4.1313.6644.693
Overige schulden     8.328     8.453     4.622
28.59625.31517.729
128.798127.568121.452

Resultaat NOC*NSF inclusief deelnemingen
NOC*NSF heeft boekjaar 2020 afgesloten met een geconsolideerd resultaat van
€ 347k positief. De deelnemingen hebben in 2020 een negatief resultaat behaald van € 2 miljoen. Dit is direct een gevolg van de coronacrisis en het in belangrijke mate stilvallen van activiteiten binnen het Hotel- en Congrescentrum Papendal.

Het geconsolideerde resultaat in boekjaar 2020 valt positief uit, dit in tegenstelling tot de begroting over 2020 waar rekening was gehouden met een negatief resultaat en het aanwenden van de daartoe opgebouwde reserves in verband met de Olympische- en Paralympische Spelen. Met het verplaatsen van de Spelen naar 2021 verschuiven de hiermee samenhangende uitgaven ook grotendeels naar 2021, als ook aanwending van deze reserves.

De specificatie van het geconsolideerde resultaat naar onderdelen is als volgt:Realisatie
2020
x € 1.000
Realisatie
2019
x € 1.000
Realisatie
2018
x € 1.000
Realisatie
2017
x € 1.000
Werkorganisatie625-61189465
Projecten -1050222383
Bestedingsplan sportorganisaties1.780-1.0945.0492.298
NOC*NSF2.395-6535.4612.846
SCP-139880202-157
HCP-1.52016710079
PI0000
PH-389-533-18-30
Deelnemingen-2.048514284-108
Geconsolideerd NOC*NSF347-1395.7452.738

Resultaat NOC*NSF inclusief deelnemingen

Inkomsten van Nederlandse Loterij
De afdracht van de Nederlandse Loterij (NLO) is in 2020 hoger dan begroot. Begrotingstechnisch zijn we voor 2020 uitgegaan van een netto afdracht ad. € 43,3 miljoen. In werkelijkheid is een netto afdracht van € 44,9 miljoen gerealiseerd. Hiermee ligt de afdracht in lijn met voorgaande jaren. Ter financiering van het Bestedingsplan was begrotingstechnisch rekening gehouden met een onttrekking aan de hiertoe gehouden reserves. Deze is door de hogere afdracht niet benodigd.

Baten van subsidies en overheden
De inkomsten vanuit subsidies zijn in 2020 hoger dan begroot. De hogere realisatie (van begroot € 53,8 miljoen ten opzichte van gerealiseerd € 55,9 miljoen) komt voornamelijk voort uit aanvullende subsidies op het ‘Sportakkoord’ en de aanvullende (instelling)subsidie voor ‘Top 10’.

Specifiek heeft NOC*NSF in 2020 voor de volgende onderwerpen subsidie ontvangen vanuit de overheid:

  • Instellingssubsidie 2020 Top 10;
  • Projectsubsidie uitwerking Sportakkoord de Sportlijn;
  • Projectsubsidie Versterken Sportbonden;
  • Projectsubsidie Centrum Veilige Sport Nederland;
  • Projectsubsidie Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Projectsubsidie Sport en Integriteit;
  • Projectsubsidie Evenementenloket;
  • Projectsubsidie Olympic Moves.

Sponsorinkomsten
De sponsorcontracten waren al in 2017 getekend waarmee een substantieel deel in lijn ligt met de begroting over 2020. De afname in sponsorinkomsten komt voort uit het niet doorgaan van het TeamNL Tokyo Center en de hiermee samenhangende sponsorovereenkomsten met Heineken ad. € 1,2 miljoen (waarvan € 0,45 miljoen betrekking heeft op 2019). Daarnaast is, in samenhang met een nieuwe sponsorovereenkomst met de Rabobank voor 2021 en verder, de aflopende sponsorovereenkomst voor € 0,5 miljoen lager effectief geworden.

De afdracht vanuit de sponsorinkomsten aan sportbonden voor de ingebrachte sponsorrechten bedraagt in 2020 € 3,5 miljoen en is hiermee lager aan voorgaande jaren. In verband met het verplaatsen van de Olympische- en Paralympische Spelen naar 2021 is in overleg met de sportbonden overeengekomen om een deel van de afspraken t.w.v. €1,0 miljoen te effectueren in 2021.

Naast de sponsoring in cash ondersteunt het bedrijfsleven nog steeds aanzienlijk in natura. Met name deze sponsoring in natura is beperkt geëffectueerd en veelal verlengd naar 2021. De sponsoring in natura in relatie tot het TeamNL Tokyo Center wordt in deze niet gerealiseerd, de levering van kleding voor de Olympische sporters vindt plaats in 2021, dit in samenhang met het verplaatsen van de Olympische- en Paralympische Spelen naar 2021.

Resultaat deelnemingen
Het resultaat voor belastingen van de deelnemingen is substantieel lager dan de begroting van 2020, dit als direct gevolg van de huidige coronacrisis. Met name Hotel- en Congrescentrum Papendal (HCP) ondervindt de gevolgen van de coronacrisis en heeft haar baten met meer dan 60% zien reduceren. Uiteraard wordt door HCP, maar ook Sportcentrum Papendal (SCP) gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Desalniettemin bedraagt het resultaat van de deelnemingen € 2 miljoen negatief.

Beheersing kosten
De jaarrekening toont dat de lasten substantieel lager zijn dan oorspronkelijk begroot. Dit is een direct gevolg van het verplaatsen van de Olympische- en Paralympische Spelen naar 2021. De hiermee samenhangende kosten gaan derhalve in 2021 plaatsvinden. Alleen al op het bedrijfsonderdeel Games Operations was een bedrag van € 12,2 miljoen aan bestedingen begroot, waarvan uiteindelijk slechts € 2,1 miljoen is geëffectueerd. Tevens is gedurende de uitbraak van de coronacrisis een verplichtingenstop effectief geweest, teneinde kosten te beheersen en mogelijke financiële risico’s te mitigeren.

Daar waar SCP te maken heeft gehad met wegvallen van inkomsten uit de verhuur van terrein en sporthallen en de evenementen, heeft de sluiting van horecagelegenheden en de beperkte mogelijkheden tot organiseren van bijeenkomsten direct zijn effect gehad op HCP. Vanuit het perspectief dat hier substantieel minder activiteiten konden worden ontplooid en er minder baten werden gerealiseerd, zijn binnen HCP diverse kostenbesparende maatregelen genomen waaronder besparingen op de personeelskosten middels het niet verlengen van tijdelijke en flex contracten en is in overleg tussen SCP en HCP een huurverlaging in lijn met de markt gegeven. Deze huurverlaging is essentieel voor de continuïteit van HCP, maar indirect ook voor SCP aangezien hiermee een substantieel deel van de inkomsten zijn geborgd.

In september is een herstructurering doorgevoerd, welke noodzakelijk was om het HCP effectief in te richten voor 2021. Aangezien voor de zomer de operationele afdelingen al een substantiële vermindering van personeel doormaakten, lag de focus voor de herstructurering op middenmanagement en ondersteunende afdelingen zoals sales, reserveringen en financiën

Geconsolideerd Staat van baten en lasten Begroting
2021
x € 1.000
Realisatie
2020
x € 1.000
Realisatie
2019
x € 1.000
Realisatie
2018
x € 1.000
BATEN
Baten van Loterijorganisaties 45.80044.93544.54246.314
Baten van subsidies van overheden 54.07155.94252.88551.635
Baten van sponsoren 20.53012.48318.42513.621
Som van de verworven baten     120.401    113.360    115.851    111.570
Baten als tegenprestatie levering
producten diensten 16.56011.09121.07721.222
Overige baten 76800-4
Mutatie onderhanden projecten        4.481      -1.425      -4.926      -1.662
142.210 123.027132.003131.126
LASTEN
Personeelskosten 23.09122.57622.68021.541
Afschrijvingskosten 1.4691.7681.7231.555
Huisvestingskosten 3.8684.6425.6325.209
Organisatiekosten 6.1723.2022.8712.944
Marketing- en communicatiekosten 14.8529.02413.71010.830
Specifieke projectkosten 30.30615.78615.54816.054
Kostprijs verkopen 2.2901.0853.5973.175
Bestedingsplan sportorganisaties      65.167      64.373      66.215      63.670
147.215122.455131.977124.978
Financiële baten en lasten 348537401368
Belastingen resultaat               0         -312         -236            36
SALDO VAN BATEN EN LASTEN -5.353347-1395.745
Resultaat deelnemingen               0              0              0              0
RESULTAAT -5.353347-1395.745
RESULTAATBESTEMMING
Algemene reserve 152-1.963515470
Bestemmingsreserve NLO -1.0001.412-413.739
Overige bestemmingsreserves -4.505899-6131.536
Bestemmingsfondsen               0              0              0              0
-5.353
347-1395.745
GECONSOLIDEERDE BALANS (meerjaren)31 December
2020
x € 1.000
31 December
2019
x € 1.000
31 December
2019
x € 1.000
A C T I V A 
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Oprichtingskosten 73
102
131
Software       665      434      116
739
536
247
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 46.477
46.176
45.382
Machines en installaties 10.904
11.919
12.601
Inventaris en overige activa 2.023
1.925
1.800
Activa in ontwikkeling       289      375      495
59.694
60.396
60.278
Financiële vaste activa
Overige       318        27        71
60.750 60.959 60.596
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 494 118 106
Vorderingen/overlopende activa
Debiteuren 4.363 3.301 2.457
Belastingen 7 572 1.599
Overige vorderingen/overlopende activa   24.106  21.580  18.354
28.476 25.453 22.410
Liquide middelen 39.078 41.037 38.340

   68.048   66.609    60.856

128.798 127.568 121.452
VermogenVermogen
31.12.2020
x € 1.000
Vermogen
31.12.2019
x € 1.000
Vermogen
31.12.2018
x € 1.000
Vermogen
31.12.2017
x € 1.000
Continuïteitsreserve8.5008.5008.5004.005
Wettelijke reserves631398131160
Herwaarderingsreserve19.59919.59919.5990
Algemene reserve7.5019.5499.3310
Bestemmingsreserve Loterijgelden22.60022.60022.60039.177
Bestedingsplan 2020/20215.1103.6983.739
Overige Bestemmingsreserves:
Topsport7.0896.0908.1903.375
Sponsorgelden4.4024.4622.9745.774
Organisatieontwikkeling370370370478
Onderzoek sexuele intimidatie00021
Transitie                9              50              50            400
11.87110.97211.58410.048
Bestemmingsfondsen               54               54               54                54
VERMOGEN75.86775.37075.53853.444
BALANSTOTAAL128.798127.568121.452111.043
Vermogen in % balanstotaal59%59%62%48%
LIQUIDE MIDDELEN39.07841.03738.34039.941
Liquide middelen in % Vermogen52%54%51%75%